Athenai ou Deipnosophiston biblia pentekai deka = Athenaei Deipnosophistarum libri XV

Imagen

Leer

Imagen

Ver imagen completa

Imagen

Ver imagen completa