Eycleidou stoicheion bibl ieek ton theonos sinousion ...